Welcome to
  Login or Register
::  Home  ::  Downloads  ::  Forums  ::  Account  ::
   
STAFF   

 
DONATE HERE   

 
Requests   

 

 
CALENDER   
 
DJ APPLICATION   

 
IN MEMORY OF   

 
QUOTE OF THE DAY   
Quote Widget
 
TUNE IN   

 
Hit Counter   

 

 • http://bigcountryradio.net Forum IndexForum Index  • SearchSearch  • UsergroupsUsergroups  • ProfileEdit your profile  • MembersMembers  • Private MessagesLogin, Check Messages  
 • ArcadeArcade  • RanksRanks  • StaffStaff  • StatisticsStatistics  • Board RulesBoard Rules  • Forum FAQForum FAQ  • Login / LogoutLog in  

Search for at
http://bigcountryradio.net Advanced Search


 
Recent Topics   Next 6 >>  
 Forum   Author   Replies   Last Post 
is expected back this week after rehabbing from surgery for Site elaine95 0 Tue Jun 25, 2019 7:48 am
elaine95 View latest post
jersey[/url] , now travel further north where that NFL p Site elaine95 0 Tue Jun 25, 2019 7:28 am
elaine95 View latest post
www.brownsfanshop.com Site liny195 0 Tue Jun 25, 2019 7:15 am
liny195 View latest post
authentic-benny-snell-jr.-jersey[/url] ,” said Weirather, wh Site elaine95 0 Tue Jun 25, 2019 7:09 am
elaine95 View latest post
www.thepackersfanshop.com Site liny195 0 Tue Jun 25, 2019 6:51 am
liny195 View latest post
The Colts have stumbled over the last two weeks Site liny195 0 Tue Jun 25, 2019 6:29 am
liny195 View latest post

Vivese Senso Duo opinie

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view   Thank Post    http://bigcountryradio.net Forum Index -> Site
View previous topic :: View next topic  
Author Message
alomojowy
Joined: Oct 09, 2018
Posts: 0
Location: Krzepice

morocco.png


Status: Offline
PostPosted: Tue Oct 09, 2018 12:40 am Post subject: No icon Vivese Senso Duo opinie Reply with quote

Poznajcie mój sposób na g?ste w?osy


Hej, chcia?abym napisa? Wam o moim nowym kosmetyku. Ostatnio temu moja przyjació?ka wychwala?a Szampon Vivese Senso Duo. Postanowi?am co? na ten temat poczyta?. W Internecie znalaz?am ca?? mas? recenzji na temat olejku.
Po raz pierwszy zdecydowa?am si? zakupi? https://vivesesensoduo.com/pl/blog/vivese-senso-duo-2-lata-dla-piekna/.
Olejek Senso Duo zosta? stworzony w oparciu o naturalne wyselekcjonowane sk?adniki. Jego unikatowa formu?a stanowi ??cznie ponad 30 drogocennych olejków, które gwarantuj? nieosi?galne dot?d rezultaty w walce z nadmiernym wypadaniem w?osów. Lecznicze dzia?anie kuracji zwi?ksza energi? komórek macierzystych, odpowiadaj?cych za prawid?owy przebieg cyklu wzrostu w?osa.
Producenci obiecuj?, ?e olejek pobudza u?pione cebulki oraz dynamizujewzrost zdrowych, g?stych i odpornych na wypadanie w?osów.
Zdecydowa?am wypróbowa? olejek na w?asnej g?owie, poniewa? zdrowe, pe?ne obj?to?ci i witalno?ci w?osy by?y moim marzeniem.

OLEJEK Vivese Senso Duo

Nale?y podkre?li?, ?e formu?a olejku jest dwufazowa, to znaczy, ?e w po?owie sk?ada si? z oleistej cieczy, a w po?owie z wodnistej. W rezultacie jest lekki i nie obci??a w?osów. Dobroczynne w?a?ciwo?ci kuracji zwi?kszaj? poziom energii w komórkach macierzystych, które s? odpowiedzialne za w?a?ciwy wzrost w?osa w fazie anagenowej.

Kofeina i ekstrakt z kamelii ograniczaj? wydzielanie dihydrotestosteronu – hormonu powoduj?cego ?ysienie. Co wi?cej, stosowana w medycynie bajkalina oraz esencja z kie?ków soi i pszenicy umacniaj? mi??nie podtrzymuj?ce cebulk? w?osa, dzi?ki czemu kuracja rozbudza nieaktywne cebulki w?osa wspieraj?c przy tym wzrost nowych, g?stych i odpornych na uszkodzenia w?osów.

Kompleksowa kuracja olejkiem Vivese Senso Duo starcza na miesi?c stosowania przy aplikacji 4 razy w tygodniu. Systematyczne wcieranie olejku w skór? g?owy i w?osy sprawnie stymuluje cebulki do wzrostu, od?ywia w?osy i piel?gnuje skór? g?owy.

SZAMPON Vivese Senso Duo

To specjalistyczny dermokosemtyk, który w efektywny sposób leczy zaburzenia wzrostu w?osów spowodowane ró?nymi czynnikami. Jego sk?ad zawiera ca?? gam? mikroelementów, aminokwasów, lipidów, cukrów i innych zwi?zków uzupe?niaj?cych braki w strukturze w?osa. Ekstrakt z tarczycy bajkalskiej nasila rozpocz?cie etpu anagenowej w zrostu w?osa, a ekstrakt z nasion ró?y natlenia komórki i chroni je przed procesami starzenia si?.

Innowacyjny mechanizm dzia?ania uaktywnia mieszki w?osowe, a zawarta w formule arginina pobudza mikro-cyrkulacj? i nasila produkcj? nowych w?osów o mocnej strukturze. Szampon nie obci??a w?osów, starannie nawil?a skór? g?owy i reguluje wydzielanie ?oju skórnego, którego skala jest bezpo?rednio zwi?zany z procesem ?ysienia.

Czemu mam tak s?abe w?osy?

To jak prezentuj? si? nasze w?osy, w jakiej s? kondycji, wskazuje tak naprawd?, w jakim stanie jest nasz organizm. W dodatku, je?li mo?emy si? pochwali?, bujn?, zdrow? fryzur?, jeste?my postrzegani jako osoby bardziej atrakcyjne. Jako potwierdzenie, przytocz? opinie panów, którzy korzystaj? z popularnych serwisów randkowych. W anonimowej ankiecie wskazali oni, ?e pierwsz? rzecz?, na jak? zwracaj? uwag? na pierwszej randce s? w?a?nie w?osy.
Wspó?cze?nie jednak coraz wi?cej osób ma problem z w?osami. Blisko 53% kobiet jest niezadowolona ze stanu swoich w?osów. Jako najcz?strze problemy podaj? one w g?ównej mierze zwi?kszon? podatno?? na uszkodzenia oraz zbyt ma?? grubo?? w?osów. Co mo?e oddzia?ywa? na taki stan rzeczy? Spora ilo?? kobiet uwa?a, ?e win? z?ej kondycji ich w?osów s? zbyt cz?ste zabiegi kosmetyczne, stres, ale równie? ?le zbilansowana dieta – zbyt uboga w witaminy i sk?adniki mineralne, które s? konieczne do prawid?owego od?ywienia cebulek i wzrostu w?osów.

Przyczyn? wypadania w?osów mo?e by?:

?le dobrana dieta
zaburzenia hormonalne
warunki genetyczne
deficyt witamin i sk?adników mineralnych
stres
przebyta choroba

Jak tego unikn???

Przetestowa?am na w?asnej skórze, ?e najlepszy sposób to m?drze podej?? do tematu. Aby skutecznie powstrzyma? utrat? w?osów i rozbudzi? ich wzrost, nale?y post?powa? dwustopniowo. Vivese Senso Duo to unikalna linia kosmetyków, na któr? sk?adaj? si? dwa komplementarne produkty: olejek, który poprawia mikrokr??enie skóry g?owy i odbudowuje uszkodzone cebulki w?osów oraz szampon, który oczyszcza skór? g?owy, przenika do mieszków w?osowych i pobudza je do produkcji nowych, zdrowych w?osów. W?osy sk?onne do wypadania potrzebuj? wyj?tkowej dba?o?ci. Dlatego tak wa?na jest w?a?ciwie dobrana i systematyczna piel?gnacja. Zestaw Vivèse Senso Duo jest odpowiedzi? na najci??sze problemy zwi?zane z nadmiern? utrat? w?osów. Najwy?sza jako?? sk?adników oraz badania przeprowadzone nad skuteczno?ci? dzia?ania szamponu i olejku daj? pewno?? zauwa?alnych efektów ju? po pierwszym u?yciu.

Kilka tricków jak wzmocni? nasze w?osy

B?d?c u fryzjera zazwyczaj staram si? wypyta? j?o jak najwi?cej porad dotycz?cych piel?gnacji w?osów. Podczas ostatniej wizyty dowiedzia?am si? na przyk?ad, ?eby nie u?ywa? perfum na w?osy, samo to, ?e otulamy nimi szyj? szkodzi naszym w?osom. Perfumy zawieraj? du?o alkoholu, który dzia?a niekorzystnie wysuszaj?c je, przez co staj? si? ?amliwe i zmatowione. Zw?aszcza kobiety, które maj? d?u?sze w?osy, powinny zadba? o swoje ko?cówki – wystarczy podnie?? w?osy spryskuj?c perfumy.

Pewnie zaskoczy Was fakt, ?e doskona?ym sposobem na piel?gnacj? skóry g?owy i w?osów jest jej…masa?. Poprawia on nie tylko kr??enie krwi, likwiduje bóle g?owy i zm?czenie, ale równie? podbudowuje w?osy i od?ywia je.
Moja fryzjerka zaleca go równie? osobom borykaj?cym si? z nadmiernym wypadaniem w?osów, które mo?e by? spowodowane problemami z kr??eniem. Okazuje si? wi?c, ?e ow?a?ciwy masa? mo?e zatrzyma? ?ysienie.
Podczas masa?u warto wykorzysta? Vivese Senso Duo Oil, które go u?atwi?. Skór? g?owy mo?emy te? podczas masa?u delikatnie szczypa?, drapa? lub uciska? – pomo?e to wyzby? si? martwych w?osów i pobudzi kr??enie.
By? mo?e to wiadome, ale czesanie w?osów 2-3 razy dziennie jest prostym sposobem, by by?y one zdrowe. Czesz?c w?osy pobudzasz kr??enie skóry g?owy, dzi?ki czemu stymulujesz porost w?osów i ogólne ich od?ywienie. Taki masa? to najprostszy i najta?szy sposób, w jaki mo?esz zadba? o swoje w?osy.
A jak prawid?owo my? g?ow?? W?osy powinny by? myte dwuetapowo, najpierw masa? skóry g?owy, tak aby j? oczy?ci? i pobudzi? kr??enie skóry. Podczas stosowania kuracji, nale?y pami?ta? by umy? g?ow? dwukrotnie, za pierwszym razem sp?ukujemy olejek, za drugim oczyszczamy g?ow? i w?osy z zanieczyszcze? – st?d brak piany przy pierwszym umyciu, olejek wch?ania szampon.
By? mo?e na sam? my?l o k?pieli w ch?odnej wodzie dostajesz dreszczy. Jednak czasem warto si? przemóc, gdy? ma ona niesamowite w?a?ciwo?ci orze?wiaj?ce, pobudzaj?ce kr??enie i tym samym mo?e by? ?wietnym ?rodkiem na matowe i s?abe w?osy. Ciep?a woda mo?e niszczy? skór? g?owy, a co wi?cej wysusza w?osy, odbieraj?c im blask. Sp?ukuj?c g?ow? po myciu zimn? wod? sprawisz, ?e w?osy stan? si? g?adsze, bardziej b?yszcz?ce i b?d? ros?y szybciej.
Dowiedzia?am si? tak?e jak prawid?owo suszy? w?osy. Niby banalna/prosta czynno??, ale i ona potrafi naruszy? nasze w?osy. Zazwyczaj wycieranie w?osów polega na szarpaniu ich w ró?ne strony z ró?n? si??, co powoduje os?abienie cebulek, a w efekcie zwi?kszenie wypadania w?osów. W?osy powinny by? osuszane delikatnie r?cznikiem, tak, aby materia? wch?ania? wod? z w?osów.

Nie jest to pierwszy zestaw na bazie drogi szampon, w jaki zainwestowa?am. Wcze?niej u?ywa?am olejku, który jednak za bardzo obci??a? moje cienkie z natury w?osy i sprawia?, ?e szybko si? przet?uszcza?y. Zestaw stosuj? od ponad 2 miesi?cy i ani razu si? na nim nie zawiod?am. Szampon przeznaczony jest dla kobiet i m??czyzn w ka?dym niezale?nyod wieku. Najlepiej nale?y stosowa? przynajmniej kilka razy w tygodniu.
Olejek wart jest swojej ceny. Szybko zahamowa? wypadanie moich w?osów i odbudowa? zniszczenia spowodowane wieloletni? koloryzacj?. W ko?cu moje w?osy s? nie tylko mocne, ale i wyj?tkowo g?ste.

Jakie s? plusy Vivese Senso Duo?

lekka formu?a - nie obci??a w?osów i nie skleja ich
w?osy staj? si? b?yszcz?ce
nie obci??a w?osów
zmniejsza ilo?? rozdwojonych ko?cówek
w?osy s? nawil?one, b?yszcz?ce i bardzo mi?kkie w dotyku
znacznie si? wzmocni?y, nie wypadaj? i przesta?y si? rozdwaja?
lepiej si? uk?adaj? i mniej pusz?
cudowny zapach, który utrzymuje si? przez ca?y dzie?
na g?owie pojawi?o si? du?o nowych baby hair, przez co moja fryzura widocznie si? zag??ci?a
jest bardzo wydajny i ?atwy w aplikacji
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view   Thank Post http://bigcountryradio.net Forum Index ->  Site Time synchronized with your computer time
Page 1 of 1


 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Powered By: phpBB © 2001 - 2006 phpBB Group
Nuke-Evo Conversion By: Evo-Themez | Chronicles Ported By: nukemods.com

Spambot Killer
Site Map

[News Feed] [Forums Feed] [Downloads Feed] [Web Links Feed] Powered by HTML Purifier[Validate robots.txt]


PHP-Nuke Copyright © 2006 by Francisco Burzi.
All logos, trademarks and posts in this site are property of their respective owners, all the rest © 2006 by the site owner.
Powered by Nuke Evolution 2.0.7 - Nuke-Evolution Xtreme 2.0 Edition.

[ Page Generation: 5.13 Seconds | Memory Usage: 15.51 MB | DB Queries: 6516 ]

Do Not Click
:: Chronicles style by Jakob Persson :: ReWritten by VirusInc. ::